2023ko urriak 5

Gaur arratsaldean egindako urriko ohiko bilkuraren laburpena

Foto noticia

GAI-ZERRENDA
AKTAK IRAKURRI ETA ONESTSI
1.- 2023ko irailaren 14ko bilkura bereziaren akta, ohiko bilkura ordezkatzen zuena, irakurri eta, hala badagokio, onestea.

JAKINAREN GAINEAN


GOBERNU-ORGANOEN KONTROLA ETA FISKALIZAZIOA
2.- Alkatearen Ebazpenak eta Tokiko Gobernu Batzordeak hartutako erabakiak, ohiko azken bilkuratik hartutakoak.

AHO BATEZ ERABAKI DA


IZAERA ERABAKIGARRIA DUTEN XEDAPENAK ETA TXOSTENAK
3.- Bidezko den erabakia hartu, Estella-Lizarrako Udalaren titulartasunekoa den ondasun higigarri bat, erabilgaitz deklaratzeko espedientea behin betikoz onesteari buruzkoa.

AHO BATEZ ERABAKI DA


4.- Bidezko den erabakia, Estella-Lizarrako Udalaren titulartasuneko ondasun higigarriak erabilezin deklaratzeko eta 7579FFJ ibilgailuaren jabetza Nafarroako Larrialdietako Serem-i dohainik lagatzeko espedientea behin betiko onesten
duena.

ONETSITA

BOZKETA: 8 BAI (UPN ETA PP), 7 EZ (EH BILDU, GEROA BAI ETA CONTIGO ZUREKIN) ETA 2 ABSTENTZIOA (PSN)


5.- Sortzapenaren unean lurraren balioari aplikatu beharreko koefizienteak onestea, hala badagokio, balio-gehikuntza sortu den aldiaren eta hiri-lurren balio igoeraren gaineko zergaren zerga-tasaren aldaketaren arabera, 2024.
urterako.

Geroa Bai pide dejarlo sobre la mesa.

MAHAI GAINEAN UTZI DA


6.- Bidezko erabakia hartu, Udal Plan Orokorreko 2. poligonoko 337. lurzatiaren hirigintzako kalifikazioa aldatzeko egiturazko aldaketa hasiera batean onesteko, Sergio Pérez de Eulate Pérez de Eulate jaunak sustatua.

AHO BATEZ ERABAKI DA


7.- Bidezko den erabakia Barne Eraberritze eta Babeserako Plan Bereziaren hirigintzako fitxaren aldaketa puntuala, Frai Diego kaleko 31zk.an dagoen higiezinari dagokiona behin betiko onartzeari buruzkoa, jabeen elkarteak sustatua.

AHO BATEZ ERABAKI DA


8.- Bidezko den erabakia, 2023ko aurrekontuko 15. aldaketa onesteko bidezko diren erabakiei buruzkoa. Diru-sarreren ondoriozko kredituak sortzea.

AHO BATEZ ERABAKI DA


9.- Bidezko den erabakia, 2023ko aurrekontuko 16. aurrekontu aldaketa hasiera batean onesteko. Kreditu berezia.

BAZTERTUA

BOZKETA: 10 EZ (UPN, PSN ETA PP) ETA 7 ABSTENTZIOA (EH BILDU, GEROA BAI ETA CONTIGO ZUREKIN)


10.- 2023ko aurrekontuko 18. Aurrekontu aldaketa hasiera batez onartzea. Kreditu gehikuntza.

AHO BATEZ ERABAKI DA


11.- 2023ko aurrekontuko 19. aldaketa onesteko bidezko diren erabakiak. Dirusarreren ondoriozko kredituen sorrera

AHO BATEZ ERABAKI DA


12.- Izaera erabakigarria duten premiazko mozioak, halakorik bada.

EZ

MOZIO EZ ERABAKIGARRIAK
– Izaera ez erabakigarria duten premiazko mozioak, halakorik bada.

EZ
– Eskariak eta galderak.

 

NOTICIAS RELACIONADAS

Volver arriba